ÅPENHETSLOVEN

Næringslivet har stor påvirkning på mennesker, samfunn og miljø og kan bidra positivt til utvikling, men også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor også en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål.

Alle selskaper, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning samt rette opp skade for mennesker, samfunn og miljø – såkalte aktsomhetsvurderinger (due diligence).

Dette gjelder både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Større virksomheter er fra og med 1.juli 2022, gjennom åpenhetsloven, lovpålagt å utføre dette arbeidet og vise åpenhet om det ved å rapportere offentlig om arbeidet.
Medlemmer i Etisk handel Norge har forpliktet seg til å jobbe med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk handel Norges prinsipper som dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd.

IDÉ House of Brands er underlagt Åpenhetsloven.

 

Hvis du har informasjonskrav ber vi deg benytte kontaktskjema eller sende oss en e-post her.

Vi vil svare deg så raskt det er mulig, og senest innen 3 uker.

ÅRSRAPPORT ETISK HANDEL NORGE

Medlemsrapporten er utformet slik at vi kan vise åpenhet om vårt arbeid med ansvarlig
næringsliv og bærekraftig forretningspraksis, som beskrevet i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I rapporten har vi beskrevet hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger, hvilke utfordringer vi står overfor, hvordan vi håndterer utfordringene, samt fremdrift og resultater.

Last ned "Etisk Handel Norge årsrapport fra IDÉ House of Brands 2021" her

BASISNIVÅ FOR AKTSOMHETSVURDERINGER

IDÉ House of Brands har oppnådd Etisk Handel Norges basisnivå for aktsomhetsvurderinger.  Vi har dermed lagt grunnlaget for arbeid med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger har som mål å ivareta mennesker, samfunn, miljø og dyrevelferd i egen virksomhet og leverandørkjede gjennom å systematisk kartlegge og håndtere risiko for og faktisk negativ påvirkning.

Oppnåelse av basisnivå er ikke en garanti for at all risiko eller faktisk påvirkning er håndtert.