Salgs- og leveringsbetingelser for IDÉ House of Brands Denmark – CVR nr. 31487870

 1. Anvendelse

1.1. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om IDÉ House of Brands’s, CVR-num­mer 31487870, (”IDÉ”) salg og levering af produkter og til­knyttede ydelser til erhvervskunder. IDÉ sælger ikke til private – kun til erhvervskunder.

 

2. Aftalegrundlag

2.1. Betingelserne udgør sammen med IDÉ’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om IDÉ’s salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til IDÉ udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

3. Produkter og ydelser

3.1. Produkter, som IDÉ sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2. Tilknyttede ydelser, som IDÉ sælger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produk-ter, overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.3. Korrektur fremsendt til kunden skal godkendes skriftligt. Telefonisk godkendelse er ikke gældende. Når en korrektur er godkendt, kan den ikke ændres, da produktion af film, klichér m.v. herefter igangsættes. Ønskes en korrektur ændret efter godkendelse, vil dette indebære yderligere startomkostninger, da der skal laves ny kliché, form, værktøj m.v.   
Fysisk korrektur/fysisk prøve: Ved ordrer på eller over 500 dele anbefales en fysisk prøve til korrektur godkendelse. Omkostningen til den fysiske prøve afholdes af kunden. Fravalg af en evt. fysik prøve til korrektur godkendelse er på kundens eget ansvar.

3.4. Ved køb af USB-stiks vil der tilkomme en Copydan afgift (4,11 kr./stk. i 2022). Der kan søges fritagelse for afgiften hos Copydan såfremt USB-stiksene er til internt brug. Kunden skal selv angive på ordren, om købet af USB-stiks er til internt brug eller ej. IDÉ fraskriver sig ethvert erstatningsansvar, som måtte komme som følge af kundens afgivelse af urigtige oplysninger herom.

 

4. Pris og betaling

4.1. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser angives i DKK/EUR, og alle priser er eksklusive moms. Priserne er angivet med forbehold for ændringer i toldsatser, andre afgifter og valutakursudsving, samt unormale store udsving i fragtrater på special ordrer fremstillet i Fjernøsten, og må forhøjes, indtil levering sker. IDÉ vil oplyse kunden om alle prisændringer.

4.2. Alle priser er pr. stk./pk./ sæt/enhed, medmindre andet er angivet.

4.3. På IDÉ’s webshops tages der forbehold for trykfejl, udgåede og udsolgte varer, prisstigninger, afvigelser fra det skrevne samt de viste billeder i forhold til varen. 

4.4. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest 8 dage fra faktura-dato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Nye kunder skal forudbetale, medmindre andet er aftalt.

4.5. Alle fakturaer pålægges et håndteringsgebyr på 85,- kr., dog ikke ordrer, der betales online med betalingskort.

4.6. Ved betaling med betalingskort bliver beløbet først trukket den dag ordren bliver afsendt. Dog vil ordrer bestilt på Julegaveeksperten.dk blive trukket ca. 8 dage før afsendelse pga. tidlig pakning hos eksternt pakkeri. Ved ændringer i ordren er det muligt at hæve mindre end det oprindelige ordre-beløb, men det er ikke muligt at hæve mere end det oprindelige ordrebeløb.

 

5. Forsinket betaling

5.1. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som IDÉ er uden ansvar for, har IDÉ ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2. IDÉ må udskyde eller annullere enhver levering af ordrer, uden at pådrage sig noget ansvar herfor, hvis kunden har ubetalte forfaldne fakturaer, der vedrører tidligere ordrer.

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1. IDÉ’s tilbud er gældende i 10 dage, fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er IDÉ i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for IDÉ, medmindre IDÉ meddeler kunden andet.

6.2. IDÉ tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at være bindende for IDÉ. Orden bekræftes med forbehold for adgang til varer mv.

6.3. IDÉ er berettiget til at annullere en allerede bekræftet ordre, hvis kunden ikke kan opnå en tilfredsstillende kreditvurdering og ikke ønsker at forudbetale ordren, eller hvis kunden ikke ønsker

– på IDÉ’s anmodning – at stille en fuldt dækkende bankgaranti.

6.4. Kunden kan ikke ændre en bekræftet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden IDÉ’s skriftlige accept.

6.5. Hvis IDÉ’s bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til IDÉ skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordre-bekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6.6. Kundens annullering af en bekræftet ordre skal ske senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordre-bekræftelsen og skal bekræftes skriftligt af IDÉ for at være gældende. IDÉ’s accept af annulleringen kan være betinget af kundens betaling af X% af ordre-værdien inden 8 dage fra annulleringen til dækning af rimelige afholdte omkostninger ifm. håndtering af ordren. 

 

7. Levering

7.1. IDÉ leverer alle solgte produkter ab lager fra en af virksomhedens, eksternt pakkeris eller under- leverandørs adresser, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

7.2. IDÉ leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af IDÉ’s ordre-bekræftelse. IDÉ har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3. IDÉ forbeholder sig ret til over- eller under-levering med op til +/- 10% ved volumenvarer i overensstemmelse med almindelig sædvane indenfor branchen.

7.4. Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal indsigelsen straks meddeles skriftligt til IDÉ. Indsigelsen skal være specifik, dokumenteret og indeholde en præcis beskrivelse af indsigelsens indhold. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til IDÉ Hpuse of Brands, kan den ikke senere gøres gældende.

7.5. Der kan ikke returneres varer til IDÉ uden forudgående skriftligt samtykke. Ved en returnering skal varen altid returneres i væsentlig samme stand og mængde, samt i en ikke-beskadiget original-emballage.

7.6. Oplever kunden at få leveret et forkert produkt, kan der rettes henvendelser herom på mail ide@idegroup.dk. Fejlleverancen vil blive udbedret hurtigst muligt.

7.7. Distributionsomkostninger faktureres kunden efter opgave/vægt og indeholder omkostninger til fordeling på flere adresser, paller, pallekasser, foliering, mærkning, fragt og udarbejdelse af fragtpapirer.

 

8. Forsinket levering

8.1. Hvis IDÉ forventer en forsinkelse i leveringen af produkter og tilknyttede ydelser, informerer IDÉ kunden om det hurtigst muligt og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen samt ny forventet leverings-tid. Medmindre andet er aftalt, er IDÉ berettiget til at udskyde leveringen med op til 14 dage i forhold til leveringsdatoen angivet i ordrebekræftelsen. IDÉ skal dog straks skriftligt orientere kunden om udskydelsen og angive en ny leveringsdato.

8.2. Hvis IDÉ undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for og som ikke skyldes en force majeure hændelse, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til IDÉ. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

9. Ejendomsforbehold

9.1. IDÉ forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld betaling herfor.

9.2. Alle omkostninger forbundet med hånd-hævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af kunden.

 

10. Garanti

10.1. IDÉ garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 6 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garanti-perioden maksimalt 6 måneder fra oprindelig levering.

10.2. IDÉ’s garanti omfatter ikke sliddele samt fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med IDÉ’s instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end IDÉ, og (iv) andre forhold, som IDÉ er uden ansvar for.

10.3. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til IDÉ. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til IDÉ, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give IDÉ de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som IDÉ beder om.

10.4. Inden rimelig tid efter at IDÉ har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler IDÉ kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til IDÉ. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til IDÉ. IDÉ bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

10.5. Inden rimelig tid efter at IDÉ har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper IDÉ fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

10.6. Hvis IDÉ undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at IDÉ har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til IDÉ. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 

11. Ansvar

11.1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begræns-ninger, der følger af Aftalegrundlaget.

11.2. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde IDÉ, i det omfang IDÉ måtte ifalde produktansvar herudover.

11.3. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan IDÉ’s maksimale ansvar over for kunden ikke overstige beløbet betalt af kunden for den forsinkede eller mangelfulde del af orden. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis IDÉ har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

11.4. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er IDÉ ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

11.5. IDÉ skal ikke være ansvarlige, hvis følgende ikke -udtømmende force majeure hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; pandemier; strejker og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsinkelse i leverancer fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af force majeure hændelser; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksport-restriktioner; død, sygdom eller fravær hos nøglemedarbejdere; computervirus; eller andre omstændigheder, som er uden for IDÉ’s kontrol, og som IDÉ ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. I sådanne tilfælde skal IDÉ være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen, helt eller delvist, uden at påtage sig noget ansvar herfor, hvis forhindringen medfører, at opfyldelsen udskydes i mere end 6 måneder.

 

12. Immaterielle rettigheder

12.1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører IDÉ.

12.2. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal IDÉ for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, (ii) ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter til den oprindelige netto-købspris med fradrag af 25 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters, reservede­les eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 

13. Fortrolighed

13.1. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge IDÉ’s erhvervs-hemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over IDÉ’s fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegræns-ning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

14. Gældende ret og værneting

14.1. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

14.3. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.

 

15. Behandling af personhenførbare oplysninger

15.1. IDÉ behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling og kommunikation med kunden.

15.2. IDÉ efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

15.3. IDÉ opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. IDÉ hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har givet accept.

15.4. Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan kunden kontakte IDÉ på telefon 75 75 25 75 eller på mail ide@idegroup.dk.

Sales and delivery conditions for IDÉ House of Brands Denmark – CVR nr. 31487870

1. Application

1.1 General sales and delivery conditions (the "Conditions") apply to all agreements regarding IDÉ House of Brand's, CVR number 31487870, ("IDÉ") sale and delivery of products and associated services to business customers. IDÉ does not sell to private individuals – only to business customers.

 

2. Basis of agreement

2.1 The conditions, together with IDÉ's propositions and order confirmations, form the overall basis of agreement regarding IDÉ's sale and delivery of products, and associated services to the customer ("Basis of Agreement"). The customer's purchase conditions printed on orders or otherwise communicated to IDÉ do not form part of the Agreement.

2.2 Amendments to and additions to the Basic Agreement are only valid if the parties have agreed them in writing.

 

3. Products and services

3.1 Products that IDÉ sells and delivers to the customer are new and comply with Danish legislation at the time of delivery.

3.2 Associated services that IDÉ sells and delivers to the customer, in connection with the sale and delivery of products, comply with Danish legislation at the time of delivery.

3.3 Proofreading sent to the customer must be approved in writing. Telephone approval is not applicable. Once a proof has been approved, it cannot be changed, as the production of films, clichés, etc. thereafter initiated. If a correction is desired after approval, this will entail additional initial costs, as a new cliché, form, tool, etc. must be made. Physical proofing/physical sample: For orders of 500 parts or more, a physical sample is recommended for proofing approval. The cost of the physical test is borne by the customer. Opting out of a possible physics test for proofreading approval is the customer's own responsibility.

3.4 When purchasing USB sticks, a Copydan fee will be added (DKK 4.11/piece in 2022). Exemption from the tax can be applied for at Copydan if the USB plugs are for internal use. The customer must indicate on the order whether the purchase of USB sticks is for internal use or not. IDÉ disclaims any liability for damages that may arise as a result of the customer providing incorrect information in this regard.

 

4. Price and payment

4.1 The price for products and associated services is stated in DKK/EUR, and all prices are exclusive of VAT. Prices are subject to changes in customs duties, other taxes and exchange rate fluctuations, as well as abnormally large fluctuations in freight rates on special orders manufactured in the Far East and may be increased until delivery takes place. IDÉ will inform the customer of all price changes.

4.2 All prices are per pc./pk./set/unit, unless otherwise stated.

4.3 On IDÉ's webshops, reservations are made for printing errors, discontinued and sold-out items, price increases, deviations from what is written and the images shown in relation to the item.

4.4 The customer must pay all invoices for products or associated services no later than 8 days from the invoice date unless the parties have agreed otherwise in writing. New customers must pay in advance, unless otherwise agreed.

4.5 All invoices are subject to a handling fee of DKK 85, but not orders paid online by credit card.

4.6 When paying by credit card, the amount is only deducted on the day the order is dispatched. However, orders placed on Julegaveeksperten.dk will be withdrawn approx. 8 days before dispatch due to early packing, by an external packing company. In case of changes to the order, it is possible to withdraw less than the original order amount, but it is not possible to withdraw more than the original order amount.

 

5. Late payment

5.1 If the customer fails to pay an invoice for products or related services on time for reasons for which IDÉ is not responsible, IDÉ is entitled to interest on the overdue amount of 1.5% per month from the due date and until payment takes place.

5.2 IDÉ may postpone or cancel any delivery of orders, without incurring any liability, if the customer has unpaid overdue invoices relating to previous orders.

 

6. Offers, orders and order confirmations

6.1 IDÉ's offer is valid for 10 days, from the date the offer is dated, unless otherwise stated in the offer. Acceptance of offers received by IDÉ after the expiry of the acceptance period is not binding on IDÉ, unless IDÉ informs the customer otherwise.

6.2 IDÉ aims to send confirmation or rejection of an order for products or related services to the customer in writing no later than 3 working days after receiving the order. Confirmations and rejections of orders must be in writing to be binding on IDÉ. The order is confirmed subject to access to goods etc.

6.3 IDÉ is entitled to cancel an already confirmed order if the customer cannot obtain a satisfactory credit rating and does not wish to prepay the order, or if the customer does not wish - at IDÉ's request - to provide a fully comprehensive bank guarantee.

6.4 The customer cannot change a confirmed order for products or associated services without IDÉ's written acceptance.

6.5 If IDÉ's confirmation of an order for products or associated services does not agree with the customer's order or the Agreement, and the customer does not wish to accept the inconsistent terms, the customer must notify IDÉ in writing no later than 3 working days after receiving the order confirmation. Otherwise, the customer is bound by the order confirmation.

6.6 The customer’s cancellation of a confirmed order must take place no later than 5 working days after receipt of the order confirmation and must be confirmed in writing by IDÉ to be valid. IDÉ's acceptance of the cancellation may be conditional on the customer paying X% of the order value within 8 days from the cancellation to cover reasonable costs incurred in relation to handling of the order.

 

7. Delivery

7.1 IDÉ delivers all sold products ex stock from one of the company's, external packing facility or sub-supplier's addresses, unless otherwise stated in the order confirmation.

7.2 IDÉ delivers all sold products and associated services at the time stated in IDÉ's order confirmation. IDÉ has the right to deliver before the agreed delivery time unless the parties have agreed otherwise.

7.3 IDÉ reserves the right to over- or under-deliver by up to +/- 10% for volume products in accordance with general practice within the industry.

7.4 The customer must examine all products and associated services upon delivery. If the customer discovers an error or deficiency that the customer wishes to invoke, the objection must be immediately notified in writing to IDÉ. The objection must be specific, documented and contain a precise description of the content of the objection. If an error or deficiency that the customer discovers or should have discovered is not immediately notified in writing to the IDÉ, it cannot be claimed later.

7.5 Goods cannot be returned to IDÉ without prior written consent. In the case of a return, the item must always be returned in essentially the same condition and quantity, and in an undamaged original packaging.

7.6 If the customer feels that he has received the wrong product, inquiries can be made to mail ide@idegroup.dk. The faulty delivery will be rectified as soon as possible.

7.7 Distribution costs are invoiced to the customer by task/weight and include costs for distribution to several addresses, pallets, pallet boxes, foiling, labelling, freight, and preparation of shipping papers.

 

8. Delayed delivery

8.1 If IDÉ expects a delay in the delivery of products and associated services, IDÉ informs the customer as soon as possible and at the same time provides the reason for the delay and the new expected delivery time. Unless otherwise agreed, IDÉ is entitled to postpone delivery by up to 14 days in relation to the delivery date specified in the order confirmation. However, IDÉ must immediately inform the customer in writing of the postponement and specify a new delivery date.

8.2 If IDÉ fails to deliver products or related services no later than 14 days after the agreed delivery time for reasons for which the customer is not responsible and which are not due to a force majeure event, the customer may cancel the order or orders affected by the delay without notice by written notification to IDÉ. The customer has no other rights in the event of delayed delivery.

 

9. Reservation of title

9.1 IDÉ reserves ownership of the delivered products until the customer has made full payment for them.

9.2 All costs associated with the enforcement of the retention of title must be borne by the customer.

 

10. Guarantee

10.1 IDÉ guarantees that products and associated services are free from significant errors and defects in design, materials, and workmanship for 6 months after delivery. For parts that are replaced under warranty, the warranty period is a maximum of 6 months from original delivery.

10.2 IDÉ's warranty does not cover wearing parts and faults or defects caused by: (i) normal wear and tear, (ii) storage, installation, use or maintenance contrary to IDÉ's instructions or common practice, (iii) repair or modification carried out by others than IDÉ, and (iv) other conditions for which IDÉ is not responsible.

10.3 If the customer discovers an error or defect during the warranty period, which the customer wishes to invoke, it must be immediately notified in writing to IDÉ. If an error or deficiency that the customer discovers or should have discovered is not immediately notified in writing to IDÉ, it cannot be claimed later. The customer must provide IDÉ with the information about a reported error or deficiency that IDÉ requests.

10.4 Within a reasonable time after IDÉ has received notification from the customer of an error or defect and investigated the claim, IDÉ will inform the customer whether the error or defect is covered by warranty. Upon request, the customer must send the defect parts to IDÉ. The customer bears the cost and risk of parts in transit to IDÉ. IDÉ bears the cost and risk of parts in transit to the customer if the error or deficiency is covered by warranty.

10.5 Within a reasonable time after IDÉ has given notice to the customer according to section 9.4 that an error or defect is covered by warranty, IDÉ remedies the error or defect by: (i) replacing or repairing defective parts, or (ii) sending parts to the customer for the customer's own replacement or repair.

10.6 If IDÉ fails to remedy an error or defect covered by warranty within a reasonable time after IDÉ has notified the customer according to section 9.4, for reasons for which the customer is not responsible, and the error or deficiency is not remedied within a reasonable period of at least 14 days, the customer may cancel the order or orders affected by the error or deficiency without notice by written notice to IDÉ. The customer has no other rights in the event of errors or defects in products, or associated services than those expressly stated in section 9.

 

11. Responsibility

11.1 Each party is responsible for its own actions and omissions according to applicable law with the limitations that follow from the Basic Agreement.

11.2 The company is responsible for product liability with respect to delivered products, to the extent that such liability follows from mandatory legislation. The customer must indemnify IDÉ, to the extent that IDÉ incurs product liability in addition.

11.3 Regardless of any contrary terms in the Basic Agreement, IDÉ's maximum liability towards the customer cannot exceed the amount paid by the customer for the delayed or defective part of the order. The limitation of liability does not apply if IDÉ has acted intentionally or grossly negligently.

11.4 Regardless of any contrary terms in the Basic Agreement, IDÉ is not liable to the customer for indirect losses, including loss of production, sales, profit, time, or goodwill, unless it is caused intentionally or grossly negligently.

11.5 IDÉ shall not be liable if the following non-exhaustive force majeure events occur, and prevent or delay the fulfillment of the agreement: war and mobilization; rebellion and civil disobedience; terrorism; natural disasters; pandemics; strikes and lockouts; shortage of goods; errors, deficiencies or delays in deliveries from subcontractors or if subcontractors are otherwise affected by force majeure events; fire; lack of means of transport; currency restrictions; import and export restrictions; death, illness or absence of key employees; computer viruses; or other circumstances which are beyond IDÉ's control and which IDÉ should not have foreseen when entering into the agreement.

11.6 In such cases, IDÉ shall be entitled to postpone its performance of the obligation until the obstacle has ceased, or alternatively to cancel the agreement, in whole or in part, without assuming any responsibility for this, if the obstacle results in the performance being postponed for more than 6 months.

 

12. Intellectual property rights

12.1 Full ownership of all intellectual property rights relating to products and associated services, including patents, designs, trademarks, and copyrights, belongs to IDÉ.

12.2 If delivered products or spare parts infringe third-party intellectual property rights, IDÉ must, at its own expense: (i) ensure the customer's right to continue using the infringing products, (ii) modify the infringing products so that they no longer infringe, (iii) replace the infringing products with non-infringing ones, or (iv) buy back the infringing products at the original net purchase price less 25% per years since delivery. The customer has no other rights in connection with infringement of third-party intellectual property rights by products, spare parts or associated services.

 

13. Confidentiality

13.1 The customer must not pass on or use or enable others to use IDÉ's trade secrets or other information of any kind that is not publicly available.

13.2 The customer may not improperly obtain or attempt to obtain knowledge of or access to IDÉ's confidential information as described in section 12.1. The customer must handle and store the information properly to avoid it accidentally coming to the knowledge of others.

13.3 The customer's obligations according to section 12.1-12.2 apply during the parties' trade and without time limit after the end of the trade, regardless of the reason for the end.

 

14. Applicable law and venue

14.1 The parties' trade is in all respects subject to Danish law.

14.2 Any dispute that may arise in connection with the parties' trade must be settled by a Danish court.

14.3 The Convention on Contracts for International Sales (CISG) shall not apply.

 

15. Processing of personally identifiable information

15.1. IDÉ processes personal data in due observance of the data protection regulation and law. Information about the customer's name, e-mail, telephone number, etc. is used only in connection with the customer's order and communication with the customer.

15.2. IDÉ complies with the rights of data subjects (among other things, the right to access, rectification, deletion, restriction of processing, objection, data portability, complaint, and the right not to be the subject of a decision based solely on automatic processing, including profiling).

15.3. IDÉ stores the information for as long as is necessary for the purpose for which the information is processed. IDÉ does not pass on, sell, or otherwise transfer information to third parties, unless the customer has given consent.

15.4. If the customer wants information about which data is being processed, to have data deleted or corrected, the customer can contact IDÉ on telephone + 45 75 75 25 75 or by email ide@idegroup.dk.