KLIMAREGNSKAP

IDÉ House of Brandstar ansvar utover vår verdikjede, ved å investere i treplantingsprosjektet "Thor Heyerdahl Climate Park", som ligger i Ayeyarwady-regionen i Myanmar. Prosjektet er sertifisert og i tråd med med SDGs (Sustainable Development Goals) for samfunnsmessig og miljømessig forbedring. Dette beveger samfunnet i riktig retning for å nå en lavkarbon-økonomi.

Vi er stolte av å plante mangrovetrær som en kompensasjon for våre klimagassutslipp på scope 1 og 2, i alle land vi opererer. Disse offisielle karbonkredittene finansierer 3,5 mangrovetrær per tonn karbondioksid som slippes ut. «Thor Heyerdahl Climate Park» er et karbonfjerningsprosjekt, som betyr at CO₂ fjernes fra atmosfæren og bindes i lange perioder. Ett mangrovetre kan binde ett tonn CO₂ i løpet av 20 år. Dette betyr at IDÉ legger grunnlaget for karbondioksidbinding 3,5 ganger våre totale årlige utslipp.

Klimaregnskap IDÉ House of Brands

I tillegg til klimaeffekten gir prosjektet arbeid og inntekter til lokalbefolkningen, noe som støtter to av våre bærekraftsmål: mål 4 Kvalitetsutdanning og Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Planting av mangroveskog skaper lokale arbeidsplasser både direkte gjennom avl og planting, men også indirekte ved å styrke livsgrunnlaget til lokalsamfunnene. Planting av ny mangroveskog binder CO2 fra atmosfæren gjennom fotosyntese og bidrar dermed til å dempe klimaendringer. Ett nytt mangrovetre kan binde omtrent 1 tCO2 over en tjueårsperiode.

Thor Heyerdahl Climate Park-prosjektene tar sikte på å restaurere og plante mangrovetrær i Ayeyarwady-regionen i Myanmar hvor bare 16 prosent av den opprinnelige mangroveskogen er igjen (NASA, 2013). Ødeleggelsen av mangroveskog i tropiske kystområder er en økologisk katastrofe for menneskene som bor der, og det er et presserende behov at økosystemene og mangroveskogene gjenopprettes og forvaltes på en bærekraftig måte.

Fra og med 2019 er Thor Heyerdahl planteareal på 2100 hektar og vil bli utvidet med ytterligere 75000 hektar innen 2023. Målet er å fullføre plantingen av 300 millioner trær innen 2023, som biologisk vil fange og lagre over 150 millioner tonn CO2. Prosjektets overlevelsesrate for planter er 86 prosent, som er langt over gjennomsnittet for andre prosjekter. Prosjektet har også skapt opptil 100 nye arbeidsplasser for lokalbefolkningen innen akvakultur og styrket den lokale bærekraftige utviklingen med vekt på kvinneutvikling i MaGyi-samfunnet.

Klimaregnskap IDÉ House of Brands 2022

Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en
integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere
konkrete tiltak for å redusere sitt energiforbruk og tilhørende GHG-utslipp. Denne årlige rapporten gjør
organisasjonen i stand til å måle nøkkeltall og dermed evaluere seg selv over tid.