IDÉ HOUSE OF BRANDS MILJØPOLICY

Miljøpolitikk

IDÉ House of Brands erkjenner at vår forretningsvirksomhet kan ha negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Vi har et miljøansvar som går utover juridiske og regulatoriske krav og anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Det innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine.

Vi er forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning og kontinuerlig forbedre våre miljøresultater, som en integrert del av vår forretningsstrategi og driftsmetode. Vi  oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å gjøre det samme.

Ansvar

Salgs-og markedsdirektør Nina Lauritzen har ansvaret for å sikre at miljøpolitikken gjennomføres. Alle ansatte har imidlertid et ansvar på sitt område for å sikre at politikkens mål oppfylles.

Aktsomhetsvurderinger

IDÉ House of Brands skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

Mål

Vi forsøker å:

 • Overholde alle relevante forskriftsmessige krav.
 • Kontinuerlig forbedre og overvåke miljøytelsen.
 • Kontinuerlig forbedre og redusere vår negative miljøpåvirkning.
 • Innlemme miljøfaktorer i forretningsbeslutninger.
 • Innlemme sirkulær økonomi i vår produktutvikling.
 • Innlemme avfall, resirkulering og upcycling i vår produktutvikling.
 • Øke ansattes bevissthet og gi nødvendig opplæring.
 • Øke leverandørenes bevissthet og gi nødvendig opplæring.
 • Føre miljøregnskap.

Papir

 • Vi vil minimere bruken av papir på kontoret.
 • Vi vil redusere pappemballasje så mye som mulig.
 • Vi vil i mest mulig grad kjøpe resirkulerte og resirkulerbare papirprodukter.
 • Vi vil gjenbruke og resirkulere papp og papir der det er mulig.

Plast

 • Vi vil minimere bruken av plast som emballasje.
 • Vi vil i mest mulig grad kjøpe resirkulerte og resirkulerbare plast produkter.
 • Vi vil avfallshåndtere plast på en riktig måte.
 • Vi vil forholde oss til forbudet mot engangsplast som trer i kraft 3 juli 2021.

Energi og vann

 • Vi vil søke å redusere mengden energi som brukes så mye som mulig.
 • Lys og elektrisk utstyr slås av når det ikke er i bruk.
 • Oppvarmingen vil bli justert med tanke på energiforbruket.
 • Vann og energiforbruk til nye produkter vil bli vurdert ved kjøp.

Kontorrekvisita

 • Vi vil vurdere om leie/deling er et alternativ før vi kjøper utstyr.
 • Vi vil evaluere miljøpåvirkningen av eventuelle nye produkter vi har tenkt å kjøpe.
 • Vi vil favorisere mer miljøvennlige og effektive produkter der det er mulig.
 • Vi vil gjenbruke og resirkulere alt vi er i stand til.

Vedlikehold og rengjøring

 • Rengjøringsmidler som brukes vil være så miljøvennlige som mulig
 • Materialer som brukes til oppussing vil være så miljøvennlig som mulig.
 • Vi vil kun bruke lisensierte organisasjoner til å kaste avfall.

Kultur

 • Vi involverer ansatte i gjennomføringen av disse retningslinjene for større engasjement og bedre ytelse.
 • Vi oppdaterer disse retningslinjene en gang årlig i samråd med ansatte og andre interessenter, der det er nødvendig.
 • Vi vil gi de ansatte relevant opplæring i bærekraftig forretningspraksis.

Transport

 • Vi vil redusere behovet for å reise og begrense det til nødvendighet turer.
 • Vi fremmer bruk av reisealternativer, som e-post eller teams/zoom eller skypemøter.
 • Vi vil gjøre ytterligere anstrengelser for å imøtekomme behovene til de som bruker offentlig transport eller sykler.
 • Vi favoriserer hybrid eller elektriske biler.
 • Vi favoriserer frakt med tog og sjøfrakt. Flyfrakt vil kun bli brukt i nødstilfeller.

Produkter

 • Vi tilbyr holdbare produkter til våre kunder for å hindre et kastesamfunn.
 • Vi tilbyr produkter som er et bedre miljøvalg.
 • Vi innlemmer sirkulær økonomi i vår produktutvikling.
 • Vi innlemmer resirkulering og upcycling.
 • Vi tester våre produkter for å overholde forskriftsmessige krav.

Leverandører

 • Vi gir leverandører relevant bærekraftig opplæring.
 • Vi krever at våre leverandører overholder alle forskriftsmessige krav.
 • Vi vil be våre leverandører kontinuerlig forbedre og overvåke sine miljøprestasjoner.
 • Vi motiverer våre leverandører til å overvåke sine leverandørkjeder og deres  miljøprestasjoner.
 • Vi motiverer våre leverandører til å sende oss årlig rapporter og å gjøre årlig evaluering av deres egne leverandørkjedes miljøprestasjoner.

Overvåking og forbedring

 • Vi vil overholde alle relevante forskriftsmessige krav.
 • Vi vil kontinuerlig forbedre og overvåke vårt miljøavtrykk.
 • Vi vil kontinuerlig forbedre og redusere vår miljøpåvirkning.
 • Vi vil innlemme miljøfaktorer i forretningsbeslutninger.
 • Vi vil øke bevisstheten til ansatte og leverandører gjennom opplæring.
 • Vi vil gjennomgå disse retningslinjene og eventuelle relaterte forretningsproblemer på våre månedlige ledelsesmøter.

 

Signert

Nina Lauritzen

Salgs-og markedsdirektør

 

Dato

30.12.2022